0492-432013 info@brandpunt.info
Wat zijn de doelstellingen van Brandevoort in Actie

Stichting Brandevoort in Actie is eind 2007 opgericht, om te waarborgen dat er binnen Brandevoort een continue stroom aan activiteiten en evenementen te beleven is, zodat de wijk blijft bruisen van de energie.

Deze activiteiten vielen vroeger onder het vaandel van de wijkraad, maar omdat de organisatie van activiteiten niet behoorde tot haar belangrijkste taak, was de tijd daar voor de oprichting van een nieuwe stichting. Momenteel hebben zich zo’n 22 verschillende groeperingen bij Brandevoort in Actie aangesloten.

Stichting Brandevoort in Actie heeft de drie onderstaande doelstellingen

 • Het organiseren van activiteiten in en rondom wijkhuis ’t BrandPunt voor de verschillende doelgroepen binnen Brandevoort.
 • Het organiseren van activiteiten elders in Brandevoort voor de verschillende doelgroepen binnen Brandevoort.
 • Financieel en organisatorisch faciliteren van groeperingen die al dan niet zelfstandig een evenement of activiteit in Brandevoort organiseren.
Wat zijn de taken van Brandevoort in Actie

De drie doelstellingen van Stichting Brandevoort in Actie vertalen zich in het onderstaande takenpakket.

Stichtingsbestuur

 • Het (mede)organiseren van activiteiten voor diverse doelgroepen in en om ’t Brandpunt
 • Het vier keer per jaar organiseren van het “groeperingenoverleg”
 • Het financieel ondersteunen van de aangesloten groeperingen om binnen Brandevoort nog meer activiteiten te kunnen organiseren
 • Het stimuleren van groeperingen om binnen Brandevoort activiteiten te organiseren
 • Het naar Brandevoort halen van activiteiten die onze wijk nog beter op de kaart zetten
 • Het stimuleren van activiteiten door en voor ouderen
 • Het op enigerlei wijze ondersteunen van activiteiten die in de wijk plaatsvinden
 • Overleggen met andere organisaties in de wijk, zoals bijvoorbeeld de wijkraad
 • Het realiseren van publiciteitsborden bij de invalswegen naar de wijk
 • Het voor de aangesloten groepringen centraal aankopen van horecaondersteunende zaken, zoals bijvoorbeeld parasols en hangtafels
 • Het optimaal gebruik maken van het collectief in onderhandelingen over bijvoorbeeld bierprijzen en drukwerk

Secretaris

 • Het centraal aanvragen van vergunningen voor de aangesloten groeperingen
 • Het afstemmen en bijhouden van een jaarkalender voor Brandevoort
 • De centrale werving van vrijwilligers

Penningmeester

 • Het centraal aanvragen van subsidies voor de aangesloten groeperingen
 • Het werven van sponsorgelden
 • Het voeren van gesprekken met gemeente over subsidies voor de aangesloten groeperingen
 • Solide financiële constructie opzetten voor de aangesloten groeperingen
Portofoons

Stichting Brandevoort in Actie heeft de beschikking over een 12-tal portofoons, welke door de aangesloten groeperingen tijdens evenementen en activiteiten binnen Brandevoort kosteloos gebruikt mogen worden.

Iedere groepering die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, kan hiervoor een verzoek indienen bij het secretariaat van Stichting Brandevoort in Actie. Vanuit het secretariaat wordt er vervolgens een uitleenovereenkomst opgesteld, waarna na wederzijdse ondertekening van deze overeenkomst de portofoons aan de groepering overhandigd zullen worden. Na afloop van het evenement kunnen de portofoons tenslotte weer zo snel mogelijk bij het secretariaat ingeleverd worden.

Alhoewel de portofoons in principe alleen gebruikt kunnen worden door aangesloten groeperingen, kunnen in uitzonderlijke gevallen ook andere groeperingen gebruik maken van de portofoons. Een verzoek hiertoe kan bij het secretariaat ingediend worden, waarna het bestuur zal beslissen of dit verzoek ingewilligd wordt.

Postbus in 't BrandPunt

In samenwerking met SSCC Brandevoort wordt aan alle groeperingen die aangesloten zijn bij Stichting Brandevoort in Actie de mogelijkheid geboden om in ’t BrandPunt een postbus te verkrijgen.

Het voordeel hiervan is dat het correspondentieadres van een groepering bij bestuurswisselingen niet gewijzigd hoeft te worden. Groeperingen die meer informatie willen of graag de beschikking krijgen over een postbus kunnen contact opnemen met het secretariaat van Stichting Brandevoort in Actie of SSCC Brandevoort.

De verdere afhandeling van een verzoek voor een postbus zal afgehandeld worden door de secretaris van SSCC Brandevoort door het opstellen van een bruikleenovereenkomst en de overhandiging van de sleutels van de postbus.

Publicatie borden

Spelregels en aanmelding voor publicatie op de borden langs de Brandevoortsedreef. Het ingevulde formulier gaat naar de PR Commissie voor verdere verwerking.

Spelregels voor het gebruik van de publicatieborden

1. Aanbieden van teksten ten minste 6 weken voor de datum van de activiteit. Eerder mag natuurlijk altijd.
2. Commerciële activiteiten worden niet opgenomen. Helaas kunnen ook inzamelingen. vergaderingen en collectes niet worden opgenomen.
3. Logo’s kunnen helaas niet worden geplaatst op de publicatieborden; maar wel op het scherm in ’t BrandPunt en op de websites.
4. De commissie PR zal trachten de gewenste tekst te plaatsen, behoudt zich echter het recht van aanpassing voor.
5. Alleen wijk gebonden activiteiten komen voor plaatsing in aanmerking. Aankondigingen van stedelijke activiteiten worden niet geplaatst.
6. De commissie PR selecteert uit het aanbod de activiteiten die worden geplaatst. De indieners worden hierover geïnformeerd.
7. Bij selectie geldt de volgorde: 1. aangesloten bij SBiA 2. overige aanbieders uit Brandevoort 3. aanbieders buiten Brandevoort
8. Als in een periode veel activiteiten worden georganiseerd, selecteert de commissie PR naar eer en geweten. Ingeval van gelijkheid conform de volgorde bij (7) zal in principe de tekst die als eerste is aangeboden worden geplaatst.
9. Bezwaren, klachten etc kunnen worden ingediend bij het bestuur van de Stichting Brandevoort in Actie, via het adres:secretaris@brandevoortinactie.nl
10. Ingeval van bezwaar cq klachten beslist het bestuur van SBiA. Dit besluit is bindend.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u zich tot pr@brandpunt.info wenden.

Sponsorovereenkomst SITA

Stichting Brandevoort in Actie heeft al jaren een sponsorovereenkomst met afvalverwerker SITA. Deze overeenkomst voorziet er in dat SITA jaarlijks een aantal afvalcontainers ter beschikking stelt voor activiteiten en evenementen onder de vlag van Stichting Brandevoort in Actie.

Mocht het totaal aantal gratis containers overschreden worden, dan zal Stichting Brandevoort in Actie overwegen om de overige kosten voor haar rekening te nemen.

Indien een organisatie gebruik wil maken van deze sponsorovereenkomst, dan kan dit via het secretariaat kenbaar gemaakt worden. Stichting Brandevoort in Actie zal er vervolgens zorg voor dragen dat de benodigde containers tijdig en op het juiste adres geleverd worden.
Alle aanvragen die rechtstreeks bij SITA binnenkomen, vallen niet onder het sponsorcontract en zullen derhalve ook niet als zodanig behandeld worden.

Subsidies

Organisaties die voor een evenement of activiteit aanspraak willen maken op een subsidie kunnen dit kenbaar maken via het secretariaat van Stichting Brandevoort in Actie.

Een aanvraag voor subsidie kan alleen in behandeling worden genomen indien deze vergezeld wordt van een begroting. De betreffende orginisatie wordt verzocht om tenminste acht weken voorafgaand aan het evenement de aanvraag in te dienen.

Nadat het subsidieverzoek ingediend is, zal het bestuur van Stichting Brandevoort in Actie middels een bestuursbesluit de hoogte van het subsidiebedrag vaststellen, waarna de inhoud van dit besluit zo snel mogelijk aan de aanvragende organisatie meegedeeld zal worden.

Verzekeringen

Stichting Brandevoort in Actie heeft bij de vrijwilligerscentrale Helmond aangegeven hoeveel vrijwilligers maximaal tegelijkertijd tijdens een activiteit binnen Brandevoort actief zijn. Hierdoor zijn de vrijwilligers die zich belangeloos voor Brandevoort inzetten in ieder geval verzekert.

Daarnaast heeft Stichting Brandevoort in Actie een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De bij de stichting aangesloten organisaties die zelf geen rechtspersoon zijn, kunnen ook gebruik maken van deze verzekering. De aangesloten organisaties die wel zelf een rechtspersoon zijn, zullen (indien gewenst) zelf een bestuursaansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten. Deze organisaties kunnen dus niet meeliften op de verzekering van Stichting Brandevoort in Actie.

Mocht een organisatie nog aanvullende informatie over verzekeringen willen hebben, dan kan er altijd contact opgenomen worden met een bestuurslid van Stichting Brandevoort in Actie.

Neem contact met ons op

8 + 4 =

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief

You have Successfully Subscribed!

Share This