0492-432013 info@brandpunt.info

Voorwaarden

In wijkhuis ’t BrandPunt zijn diverse ruimtes beschikbaar voor verschillende activiteiten.U leest op deze pagina meer over de voorwaarden.

Voorwaarden voor gebruik van ruimtes

Inleiding

In wijkhuis ’t BrandPunt zijn diverse ruimtes beschikbaar voor verschillende activiteiten. Deze ruimtes kunnen worden besproken en/of verhuurd. Omwille van de duidelijkheid wordt navolgend alleen gesproken over verhuur. Tarieven voor verhuur zijn te vinden op onze website www.brandpunt.info.

Voorrang en toewijzing

Buiten de besturen van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort (SSCC), Stichting Brandevoort in Actie (SBiA) en de Stichting Wijkraad Brandevoort (SWB), heeft niemand recht op een “vaste” ruimte. Ingeval meerdere van deze besturen gelijktijdig de ruimte wensen te gebruiken, geniet het bestuur van SSCC te allen tijde voorrang. De beheerder wijst een ruimte toe, die passend is voor de beoogde activiteit.

In principe hebben organisaties en groeperingen zonder commercieel oogmerk en afkomstig uit de wijk Brandevoort altijd voorrang. Bij de aanvraag kunt u de voorkeur voor een bepaalde ruimte opgeven. Hiermee wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden. Voor betalende gebruikers geldt dat een toegewezen ruimte tot 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit kan wijzigen. Binnen 5 werkdagen voor de activiteit wordt een eenmaal toegewezen ruimte niet meer gewijzigd[1]

Ingeval de gewenste ruimte niet beschikbaar is of wordt gewijzigd, wordt een passende andere ruimte toegewezen. Hierbij wordt het huurbedrag niet verhoogd, ook al is die andere ruimte duurder.

De centrale ontmoetingsruimte is niet uniek bespreekbaar. Hier mogen weliswaar activiteiten worden georganiseerd, maar daarbij moet altijd met het gebruik door iedereen rekening worden gehouden. Uitzonderingen hierop worden per geval afzonderlijk uitsluitend door het bestuur van de SSCC genomen.

Verhuur van een ruimte voor louter commerciële doelen is niet mogelijk. Evenmin is het mogelijk een ruimte te huren voor het vieren van feesten en partijen voor particulieren.

Bespreken en betalen

Informatie over de verschillende ruimtes en de beschikbare faciliteiten is te verkrijgen via de website www.brandpunt.info of bij één van de medewerkers in het wijkhuis. Het bespreken van een ruimte gebeurt bij voorkeur d.m.v. een reserveringsaanvraag op onze website onder de kop “ruimteverhuur”. Binnen twee werkdagen nemen wij contact met u op. Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd krijgt u een bevestiging. Rechtstreeks bespreken bij de beheerder is natuurlijk ook altijd mogelijk. U hoort dan direct of de ruimte beschikbaar is.

Indien u de besproken ruimte(n), door welke oorzaak dan ook, niet op de vastgestelde datum gebruikt, moet u dit zo spoedig mogelijk aan de beheerder melden. Hierbij geldt de regel dat opzegging minder dan 5 werkdagen voor het afgesproken tijdstip, leidt tot het in rekening brengen van kosten. In principe geldt dat 50% van de huurprijs in rekening wordt gebracht.

Bij overeenkomsten van langere duur is de huurder altijd de volledige huurprijs verschuldigd, ongeacht of de huurder al dan niet gebruik maakt van de gehuurde ruimte.

Voor de huur van ruimtes ontvangt u achteraf een factuur. Deze factuur moet binnen 14 dagen na dagtekening worden voldaan door het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekening nummer 12.02.61.006 t.n.v. Stichting SCC ’t BrandPunt onder vermelding van het factuurnummer.

Gebruik

Voor het gebruik van de ruimte(s) gelden de volgende regels:

– De gebruiker richt de ruimte vooraf zelf in, in overleg met de beheerder. De gebruiker is daartoe tijdig aanwezig. Het aanbrengen van voorwerpen en /of veranderingen in de ruimte gebeurt alleen na afstemming met en instemming van de beheerder;

– De nooddeuren moeten altijd vrij blijven. Deze mogen alleen ingeval van nood worden gebruikt.

– Na het gebruik wordt de ruimte weer in de originele staat en net achtergelaten. Het gebruikte serviesgoed kan op de serveerwagen worden gezet. Elektrische apparatuur moet worden afgekoppeld. Ramen en deuren worden gesloten.  

– Als u veel rommel heeft gemaakt, ruim dat dan even op. Het wordt zeer op prijs gesteld als de ruimte na gebruik wordt geveegd/geswifferd.

Schade

Indien de huurder/gebruiker enige schade veroorzaakt, is hij/zij daarvoor aansprakelijk. Geef eventuele schade svp door aan de beheerder. Het eventuele bedrag van de schadevergoeding wordt door de beheerder, eventueel na overleg met het Stichtingsbestuur vastgesteld en met de factuur doorberekend.

Aansprakelijkheid van de verhuurder

De SSCC is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke- of verenigingseigendommen. Evenmin is de SSCC aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht aan gebruikers door andere gebruikers en/of bezoekers. Wensen, klachten etc. met betrekking tot het centrum kunnen schriftelijk bij de beheerder of het bestuur van de beheerstichting worden ingediend.

In alle gevallen waarin het huurreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de beheerstichting.

Klachten

Klachten dienen te worden gericht aan: secretaris@brandpunt.info

[1] Bij hoge uitzondering kan hiervan door het bestuur worden afgeweken.

WordPress PopUp Plugin
Share This